CCEAI Organizing Committee

General Chair

Dan Zhang, Hong Kong Polytechnic University, China

Conference Committee Co-Chair

Zhengtao Ding, University of Manchester, UK

Wenqiang Zhang, Fudan University, China

Program Committee Co-Chair

Pierre Larochelle, South Dakota School of Mines & Technology, USA

Jixin Ma, University of Greenwich, UK

Marek Ogiela, AGH University of Science and Technology, Poland

Advisory Committee

Sos Agaian, The City University of New York, USA

Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA

Gyu Myoung Lee, Liverpool John Moores University, UK

Yuan-Kai Wang, Fu-Jen Catholic University, Taiwan, China

Organizing Committee Chairs

Jingsong Bao, Donghua University, China

Ling Li, Asia Pacific Institute of Science and Engineering, HKSAR, China

Scientific Committee

Lounis ADOUANE, University de Technologie de Compiègne, France

Qiu Chen, Kogakuin University, Japan

Alessandro Ruggiero, University of Salerno, Italy

Seokwon Yeom, Daegu University Gyeongsan, South Korea

Hui Zhang, BNU-HKBU United International College, China

Financial Chair

Wei Dong, Harbin Institute of Technology, China

Publication Chair

Yong Yue, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, China

Publicity Chair

Lei Chen, Shandong University, China

Ka-Chun Wong, City University of Hong Kong, S.A.R, China